Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
Term Definition
LWR

Lakovodni reaktor, oznaka za običnom vodom moderirane i hlađene reaktore, akronim engleskog naziva Light Water Reactor. Objedinjuje dva osnovna tipa: tlakovodni reaktor (PWR) i reaktor s kipućom vodom (BWR). Lakovodni reaktori danas u svijetu čine glavninu reaktora u pogonu.

Maseni broj

Maseni broj je zbroj broja protona i neutrona u jezgri atoma. Naziva se i nukleonski broj. Oznaka A. Uobičajeno je da se maseni broj piše kao gornji indeks ispred oznake elementa X, dok se atomski broj Z označava donjim indeksom. Npr. za nuklid 23892U nukleonski broj je 238 (jezgra tog nuklida se sastoji od 92 protona i 146 neutrona)

Megavat (MW)

Jedinica za snagu milijun puta veća od osnovne jedinice Vat (W). (1 MW = 106 W).

Metalno gorivo

Nuklearno gorivo od čistog metala (U, Pu) ili metalne legure (U ili Pu sa aluminijem, cirkonijem, silicijem, molibdenom). Ima veću toplinsku vodljivost od oksidnih goriva ali i nižu temperaturu taljenja.

Mikro

Prefiks Međunarodnog sustava (SI) koji označava vrijednost od 10-6 osnovnih jedinica. Oznaka je μ .

Moderator

Materijal pogodan za usporavanje brzih neutrona elastičnim sudarima, brze neutrone nastale fisijom potrebno je usporiti jer se time povećava vjerojatnost da će oni izazvati nove fisije. Voda, teška voda i ugljik najčešće su korišteni materijali za moderaciju neutrona u nuklearnim reaktorima.

MOX nuklearno gorivo

Vrsta nuklearnog goriva koje se sastoji od uranovog oksida i plutonijevog oksida s tim da je plutonijev oksid glavni fisijski materijal. Akronim engleskog naziva Mixed OXide

Nadkritičnost

Fizikalni sistem, koji sadrži fisibilni materijal, naziva se nadkritičnim ako ostvaruje samoodržavajuću lančanu fisijsku reakciju (koja raste eksponencijalno u vremenu) bez prisutnosti vanjskog izvora neutrona.

Neelastično raspršenje

Proces raspršenja u kojem nije sačuvana kinetička energija prije i nakon raspršenja.

Neutron

Osnovna čestica bez električnog naboja koja je uz protone sastavni dio atomske jezgre. Masa neutrona je 1,67492729•10-27 kg. Stabilan samo kao dio atomske jezgre, ali se kao slobodna čestica zbog slabog međudjelovanja raspada na proton, elektron i antineutrino s vremenom poluraspada od 614 s. Na dnu energetske skale su 'hladni' neutroni, čija energija leži unutar intervala 0 – 0,025 eV, slijede 'termički' neutroni kojima najvjerojatnija energija iznosi 0,025 eV. Klasifikacija neutrona prema energiji se nastavlja redom: 'epitermički' (0,025 eV – 0,4 eV), 'kadmijevski' (0,4 eV – 0,6 eV), 'epikadmijevski' (0,6 eV – 1 eV), 'spori' (1 eV – 10 eV), 'rezonantni' (10 eV – 300 eV), 'intermedijarni' (300 eV – 1 MeV), 'brzi' (1 MeV – 20 MeV) i 'relativistički' s energijom iznad 20 MeV-a.

Nisko radioaktivni otpad

Prema klasifikaciji radioaktivnog otpada definiranoj Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 44/2008) u razred 'Nisko radioaktivnog kratkoživućeg otpada' uključen je otpad koji sadrži radionuklide s vremenom poluraspada kraćim od 100 dana koji će se raspasti do razine otpuštanja za 3 godine od dana nastanka.

NRC

Akronim za Nuclear Regulatory Commission (Nuklearna regulatorna komisija). NRC je nezavisna agencija Sjedinjenih Američkih Država osnovana 1974. godine kao zamjena za Atomsku Energetsku Komisiju (AEC) koju je osnovao američki Kongres 1946. NRC se bavi širokim pitanjima sigurnosti nuklearnih reaktora, licenciranjem postojećih i novih nuklearnih elektrana, sigurnošću nuklearnih materijala (skladištenje i prijevoz) koji se koriste u razne svrhe te upravljanjem radioaktivnim otpadom. Uloga ove organizacije jest zaštititi javno zdravlje i ostvariti sigurnost svih aktivnosti u nuklearnom sektoru. NRC nadgleda sigurnost rada energetskih i istraživačkih reaktora. Također se bavi pitanjima zbrinjavanja istrošenog nuklearnog goriva, njegovog transporta i skladištenja, mogućnošću recikliranja i u konačnoj fazi njegovim odlaganjem.

Nuklearna nesreća

Nuklearna nesreća predstavlja potencijalno ozbiljni događaj neplaniranog ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš koje ima za posljedicu da je primljena ekvivalentna doza veća od 50 mSv za jednu ili više osoba pučanstva.

Nuklearni gorivni ciklus

Obuhvaća sve korake pridobivanja, obrade, upotrebe i zbrinjavanja nuklearnog goriva: vađenje rude i njezina obrada (proizvodnja žutog kolača), obogaćivanje, proizvodnja goriva, upotreba goriva u reaktoru, pohrana istrošenog goriva i njegovo reprocesiranje ili konačno odlaganje. više informacija dostupno na stranici 'Nuklearni gorivni ciklus'

Nuklearni raspad

Vidi reaktor.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL