Teme

Da li ste znali?

Radioaktivnost

Priroda radioaktivnog zračenja ustanovljena je izlaganjem radioaktivnih zraka djelovanju magnetskog polja, koje svija putanje nabijenih čestica ovisno o njihovom naboju i brzini. Eksperiment je pokazao da se inventar radioaktivnog zračenja sastoji od brzih i laganih negativno nabijenih beta čestica (elektrona), teških pozitivno nabijenih alfa čestica (jezgre helija) i elektromagnetskog gama zračenja na koje magnetsko polje ne djeluje.

Tražilica

Vrste ionizirajućeg zračenja

Ionizirajućim zračenjem smatra se svako zračenje, bilo da se radi o česticama ili o elektromagnetskom zračenju, koje je sposobno u interakciji s materijalom, ionizirati atome materijala – tvari kroz koju prolazi, odnosno izbaciti jedan ili više elektrona iz elektronskog omotača neutralnog atoma, čime on postaje ion. Taj proces zahtjeva energiju, koja je najmanje jednaka energiji vezanja elektrona u atomu. Ona varira unutar širokog raspona, od nekoliko elektronvolta ( Glossary Link eV-a) za najslabije vezane elektrone do preko stotinu keV-a, za najače vezane elektrone u najtežim atomima, poput urana.

Mehanizmi ionizacije razlikuju se prema česticama, odnosno zračenju, koje ju uzrokuju. Razlikujemo ionizaciju uzrokovanu teškim nabijenim česticama, lakim nabijenim česticama i elektromagnetskim zračenjem. Posebno mjesto u grupi ionizirajućeg zračenja, premda su električki neutralni, zauzimaju neutroni. Mehanizam kojim oni ioniziraju je indirektan.

Naziv teške nabijene čestice potječe od činjenice što su one relativno znatno teže (3–4 redova veličine) od čestica s kojima interagiraju prolaskom kroz materijal, a to su elektroni. Teške nabijene čestice, među koje spadaju protoni, deuteroni, tritoni i općenito ionizirani atomi-ioni, prolaskom kroz materijal, ioniziraju okolne atome svojim električnim poljem tako da ono „povuče” za sobom bliske elektrone i izbaci ih iz veza s njihovim jezgrama. Rezultat je niz ioniziranih atoma koje poput traga nabijena čestica ostavlja za sobom. Pritom teška nabijena čestica postepeno gubi svoju energiju, odnosno brzinu, sve do zaustavljanja.

Lagane nabijene čestice, elektroni i pozitroni ioniziraju mehanizmima ionizacije drugačijim i raznolikijim. To može biti sudaranje s atomskim elektronima, proizvodnja ionizirajućeg elektromagnetskog zračenja zbog nagle promjene smjera ili brzine elektrona, poznatog pod nazivom „ Glossary Link zakočno zračenje”, a kad je riječ o pozitronima, njegovim susretom s elektronom, njegovom antičesticom, dolazi do njihovog poništenja – anihilacije – pretvaranja njihove mase u energiju, praćene emisijom dvije gama zrake, koje opet spadaju u Glossary Link ionizirajuće zračenje.

Elektromagnetsko zračenje spada u ionizirajuće zračenje u širokom intervalu valnih duljina (energija), od ultravioletnog sunčevog zračenja (λ = 4 × 10-7 m), do ultrakratkovalnih gama zraka koje nam dolaze iz svemira (λ < 10 -16 m). Među ionizirajuće elektromagnetsko zračenje moramo svrstati i tzv. X-zračenje, poznato pod nazivom Glossary Link Roentgensko zračenje prema otkrivaču Wilhelmu Roentgenu. Ono se po svom energetskom rasponu nalazi u području „mekih” gama zraka (do energije od nekoliko stotina keV-a).

Više je efekata kojim elektromagnetsko zračenje ionizira atome materije. Jedni spadaju u direktne, one s kojima fotoni izbijaju elektrone iz elektronskog omotača atoma ili nukleone iz jezgre atoma, a drugi kojima se Glossary Link ionizacija događa i nakon interakcije kojih je rezultat brza nabijena čestica (čestice), poput elektrona nakon foto i Comptonskog efekta, para Glossary Link elektronGlossary Link pozitron nakon njihovog stvaranja, a posredna ionizacija nastupa i nakon izbijanja neutrona iz jezgre.

X-zračenje

Elektroni se emitiraju iz katode i ubrzavaju na putu prema anodi, na svom putu nalijeću na tzv. antikatodu-metalnu ploču gdje se pod utjecajem polja atomskih jezgri skreću i usporavaju zračeći pri tom elektromagnetsko X zračenje poznato pod nazivom zakočno zračenje. Maksimalna energija tog zračenja upravo je jednaka maksimalnoj energiji elektrona, koja izražena u elektrovoltima iznosi eU eV-a, gdje U predstavlja napon između katode i anode u roentgenskoj cijevi.


Shematski prikaz principa generiranja X zraka

Sudaranjem neutrona s jezgrama može doći do izbijanja protona, koji je teška nabijena čestica, te se ionizacija odigrava kao u slučaju teških nabijenih čestica. Uhvatom neutrona u atomsku jezgru oslobađa se znatna Glossary Link energija vezanja, koja se relaksira emisijom gama zrake, tako da se ionizacija provodi elektromagnetskim zračenjem. Ukoliko se spomenuta energija oslobodi emisijom protona, tad se ionizacija opet provodi teškim nabijenim česticama. Ako su u materijalu prisutni fisibilni elemenati to će za posljedicu imati fisiju, vrlo jak izvor ionizirajućeg zračenja.


Shematski prikaz indirektne ionizacije neutronima. Uhvat neutrona rezultira jezgrom uzbuđenom energijom vezanja neutrona i poremećene ravnoteže omjera broja neutrona prema broju protona. Ravnoteža se uspostavlja emisijom beta čestice, a višak energije odnosi gama zraka.

Izvori neutrona

Najbogatiji izvor su reaktori. Energetski spektar neutrona iz fisije (primjerice 235U) proteže se od nekoliko keV-a, do više od 10 MeV-a. Istraživački reaktori imaju posebne otvore – kanale kroz koje neutroni izlaze van reaktora. Obično je njihova energija smanjena zato jer su ju prolazeći kroz jezgru, Glossary Link hladilac i strukturu materijala djelom izgubili.
Neutroni se proizvode i (α,n) i (γ,n) reakcijama. Izvori neutrona se tad sastoje od mješavine nuklida emitera (α ili γ zrake) kojeg zovemo „emiter” i lakog nuklida „konvertera”. U slučaju (α,n) reakcije obje komponente moraju biti jako usitnjene i dobro izmješane, kako bi α zraka izgubila što manje energije prije interakcije s jezgrom konvertera. Očito je iz same prirode procesa da će spektar neutrona u tom slučaju biti kontinuiran unutar određenog intervala. Visokoenergetske gama zrake u lakim jezgrama ( Glossary Link deuterij, litij, berilij) proizvode neutrone (γ,n) reakcijama. Zbog prirode reakcije spektar neutrona je diskretan. Od energije γ zrake nakon što se oduzme energija praga reakciji preostaje energija koju dijele Glossary Link neutron i jezgra produkt reakcije.

Klasifikacija neutrona

Pogodno je neutrone klasificirati prema njihovoj energiji. Na dnu energetske skale su „hladni” neutroni, koji su u termičkoj ravnoteži s okolinom hladnijom od sobne temperature, čija energija leži unutar intervala 0 – 0,025 eV, slijede „termički” neutroni kojima najvjerojatnija energija iznosi 0,025 eV, a u termičkoj su ravnoteži s molekulama i atomima na sobnoj temperaturi (20°C). Klasifikacija neutrona prema energiji sa nastavlja redom: „epitermički” (0,025 eV – 0,4 eV), „kadmijevski” (0,4 eV – 0,6 eV), „epikadmijevski” (0,6 eV – 1 eV), „spori” (1 eV – 10 eV), „rezonantni” (10 eV – 300 eV), „intermedijatni” (300 eV – 1 MeV), „brzi” (1 MeV – 20 MeV) i „relativistički” s energijom iznad 20 MeV-a.