Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
Term Definition
Nuklearni reaktor

Proces spontane transformacije nekog nuklida u drugi nuklid ili u drugo energetsko stanje istog nuklida. Pritom dolazi do emisije čestica (alfa, beta, gama, neutroni). Svaki nuklearni raspad ima karakteristično vrijeme poluraspada.

Nuklid

Materija koja se sastoji od atoma s identičnim jezgrama, tj. od atoma koji imaju isti atomski broj i isti maseni broj. Ukupan broj nuklida jednak je zbroju svih poznatih izotopa svih kemijskih elemenata. Prema svojstvima jezgre, nuklidi se dijele na stabilne i nestabilne. Od poznatih 118 kemijskih elemenata (92 prirodna i 26 umjetnih) postoji oko 4000 različitih nuklida, od kojih je 350 prirodnih. Većina nuklida je nestabilna (radioaktivna), oko 3700.

Obloga (košuljica) goriva

Metalna cijev u koju se stavljaju gorivne tablete. U PWR-ima obloga je načinjena od legure cirkonija (cirkaloj, ZIRLO, M5). Razmak između gorivne tablete i košuljice ispunjen je helijem pod tlakom.

Obogaćeni uran

Uran u kojem je udio fisibilnog izotopa 235U veći od udjela u prirodnom uranu koji iznosi 0,711% težinski. Dozvoljeno obogaćenje urana u komercijalnim reaktorima je do 5%, dok je za upotrebu u nuklearnom oružju udio veći od 85%.

Obogaćenje

Fizikalni postupak kojim se povećava udio određenog izotopa nekog elementa. Primjeri su obogaćivanje urana kojim se povećava udio izotopa 235U i obogaćivanje bora kojim se povećava udio izotopa 10B.

Obrana po dubini

Koncept općenito prihvaćen u projektiranju i pogonu nuklearnih elektrana s ciljem poboljšanja nuklearne sigurnosti. Sastoji se od nekoliko nivoa višestruke zaštite, uključujući višestruke zaštitne sustave reaktora, inženjerske sigurnosne sustave, radne postupke i planove u slučaju nužde na lokaciji i izvan lokacije, višestruke barijere za sprečavanje ispuštanja i širenja radioaktivnosti, te sigurnosne sustave koji osiguravaju nepropusnost barijera. Djelovanje barijera je serijsko – jedna djeluje nakon druge. Fizičke barijere su matrica nuklearnog goriva, obloga gorivnog elementa, primarni rashladni krug i zaštitna zgrada. Tehnički sustavi koji osiguravaju funkciju fizičkih barijera su sustav za zaštitno hlađenje reaktora koji štiti gorivne elemente od pregrijavanja i sustav za ograničavanje porasta tlaka u kontejnmentu. Bitni sustavi su barem udvojeni, a u slučaju gubitka operabilnosti jednog sustava, njegovu ulogu preuzima drugi.

Odgor

Fizikalna veličina koja predstavlja mjeru istrošenosti nuklearnog goriva, a definirana je kao energija oslobođena u jedinici mase nuklearnog goriva. U nuklearnoj energetici najčešće se izražava u gigavatdanima (GWd) po toni urana (tU), dakle GWd/tU.

Oklo

Prethistorijski prirodni nuklearni reaktor, koji je bio aktivan pred oko 2 milijarde godina, a otkriven je u uranskim naslagama Oklo u Gabonu 1972. godine. Otkriveno je desetak lokacija na kojima se odvijala samoodržavajuća lančana reakcija fisije. Ti su prirodni reaktori radili oko dvjesto tisuća godina na maloj snazi (manje od 100 kW) uz povremene prekide.

Oksidno gorivo

Nuklearno gorivo kod kojeg je fisibilni materijal (U, Pu) u kemijskoj formi oksida. Oksidno gorivo (UO2, PuO2) ima višu temperaturu taljenja od čistog metala (U, Pu) i ne gori, ali mu je toplinska vodljivost niža od one čistog metala.

Omotač (blanket)

Reaktorska zona koja sadrži fertilni materijal za oplodnju.

Oplodni reaktor

Reaktor koji proizvodi veću količinu fisijskih izotopa nego što je tijekom rada potroši.

Oplodnja

Pretvaranja nefisijskog materijala u fisijski, npr. U238 u Pu239 ili Th232 u U233. Uhvatom neutrona u U238 u reaktoru se stvara U239 koji je radioaktivan i nakon dva uzastopna beta raspada prelazi u fisijski Pu239.

Osiromašeni uran

Uran u kojem je udio fisibilnog izotopa 235U manji od udjela u prirodnom uranu koji iznosi 0,711% težinski. Dobiva se kao nusprodukt procesa obogaćenja nakon čega udio izotopa 235U iznosi do 0,2%. Miješanjem s visokoobogaćenim uranom može služiti za izradu nuklearnog goriva. Zbog velike gustoće koristi se za izradu štitova od zračenja, tenkovskih oklopa i protuoklopnih projektila.

Ostatna toplina

Ostatna toplina je toplina koju radioaktivnim raspadom stvaraju fisijski produkti nakon obustavljanja rada reaktora. U prvim sekundama nakon prestanka rada reaktora ona iznosi oko 5% topline koja se proizvodi kada reaktor radi na nominalnoj snazi.

Period reaktora

Period reaktora je pokazatelj brzine promjene gustoće neutronskog toka u reaktoru, a definiran je kao vremenski interval potreban da se gustoća neutronskog toka reaktora promijeni za faktore e, gdje je e baza prirodnog logaritma (e iznosi približno 2,718), ako gustoća neutronskog toka raste ili pada eksponencijalno.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL