Teme

Da li ste znali?

Radioaktivnost

Priroda radioaktivnog zračenja ustanovljena je izlaganjem radioaktivnih zraka djelovanju magnetskog polja, koje svija putanje nabijenih čestica ovisno o njihovom naboju i brzini. Eksperiment je pokazao da se inventar radioaktivnog zračenja sastoji od brzih i laganih negativno nabijenih beta čestica (elektrona), teških pozitivno nabijenih alfa čestica (jezgre helija) i elektromagnetskog gama zračenja na koje magnetsko polje ne djeluje.

Tražilica

Općenito o radioaktivnosti

Radioaktivnim raspadom nestabilna atomska jezgra (jezgra „roditelj&#8221) spontano se transformira u jezgru (jezgru „potomak”), često zvanom „kćer”. Ako je i ona radioaktivna, proces se nastavlja sve dok se ne dođe do stabilne jezgre. Glossary Link Radioaktivnost je slučajan proces i ne može se točno znati kad će se pojedine jezgre raspasti. Možemo samo govoriti o vjerojatnosti da će se to dogoditi. Brzina raspada ili transformacije radionuklida opisuje se njegovom aktivnošću, to jest brojem atoma koji se raspadnu u jedinici vremena.

Aktivnost radionuklida, kako se nazivaju nuklidi koji se raspadaju radioaktivnim raspadom, broj radioaktivnih atoma kao funkcija vremena, kao i druge relevantne veličine, slijede iz zakona radioaktivnog raspada. Jedinica za aktivnost je jedan Glossary Link becquerel (Bq), definiran kao jedan raspad u sekundi. Tradicionalna jedinica je jedan Glossary Link curie (Ci), koja je originalno definirana kao aktivnost jednog grama radija 226Ra. 1 Curie se danas definira kao 1 Ci = 3.7×1010 Bq. Aktivnost (A) izražena je kao umnožak broja atoma uzorka koji se radioaktivno raspadaju (N) i konstante radioaktivnog raspada (λ): A= λN. Važan parametar vezan uz Glossary Link radioaktivni raspad je i tzv. „ Glossary Link vrijeme poluraspada&#8221 - T1/2, kao vrijeme potrebno da se početni broj atoma raspadom svede na polovinu početne vrijednosti. On iznosi T1/2 = ln(2)/λ. U prirodi, kao i u najvećem broju umjetno proizvedenih jezgara, radioaktivne jezgre su bilo alfa (α), bilo beta (β) (ponekad jedno i drugo) radioaktivne, uz vrlo čestu prisutnost gama (γ) zračenja. One koje postoje u prirodi, zajedno s kozmičkim zrakama, izvor su takozvanog pozadinskog zračenja, kojem smo svi izloženi.

Ako N predstavlja broj atoma radionuklida u uzorku u neko vrijeme, tad je promjena dN u broju atoma proporcionalna samom broju N i vremenu dt, koje mora biti dovoljno kratko da se tijekom njegova trajanja Ntek neznatno smanji (stoga ga pišemo kao infinitenzimalnu veličinu). Uz pretpostavljenu konstantu proporcionalnosti λ imamo:

dN = - λ ∙N ∙dt

Predznak minus (-) potreban je jer se broj N smanjuje kako se dt povećava. Relacija predstavlja diferencijalnu jednadžbu čija integracija uz početni uvjet N(t=0)=N0 daje rješenje:N(t) = N0∙e-λ∙t

Aktivnost uzorka tad je dana relacijom:

Karakterističan parametar u procesu radioaktivnog raspada jest vrijeme potrebno da se početni broj atoma smanji na polovinu, tzv. „vrijeme poluraspada” T1/2. Naime, Glossary Link konstanta radioaktivnog raspada λ, nema očito značenje, a spomenuto vrijeme poluraspada to ima. Njega je lako izračunati, treba u relaciju koja povezuje broj atoma s vremenom uvrstiti t = T1/2

N(T1/2) = (N0/2)∙e-λ∙T1/2

što kao rješenje daje T1/2 = ln2/λ=0,693/λ.

Mnoge prirodne teške jezgre (82 < Z > 92 ), te umjetno proizvedeni Glossary Link transurani (Z > 92) raspadaju se emisijom α zrake, pri čemu gube masu i naboj:

Potomak, produkt raspada () može ali i ne mora biti stabilan, no u svakom slučaju leži bliže području stabilnosti. α čestica se emitira spontano zahvaljujući svojoj velikoj energiji vezanja, dok bi za emisiju neke druge čestice poput deuterona () , tritona (), ili 3He, bilo potrebno jezgri dovesti energiju. Sam mehanizam emisije α zrake odvija se kvantnomehaničkim tunel efektom, kojim se tumači „prolaz” α< čestice kroz barijeru potencijala, koju čini nuklearni i kulonski potencijal.
Energija koja se oslobađa prilikom α emisije (Qα), dana je razlikom Glossary Link energija vezanja roditelja (mr) i produkata raspada (mD i mα):

Qα = (mr - mD - mα)∙c2 = ED + Eα

gdje su mr, mD i mα mase roditelja, potomka i α čestice, a ED i Eα kinetičke energije potomka (kćeri) i α čestice.

Beta minus raspad odvija se uz emisiju elektrona (β - čestice) i antineutrina (), pri čemu redni broj jezgre potomka poraste za 1:

Beta plus raspadom emitira se Glossary Link pozitron (antičestica od elektrona) i neutrino uz smanjenje rednog broja jezgre potomka za 1:

Kako pozitron i Glossary Link elektron nisu sastavni dijelovi jezgre, to se oni neposredno prije emisije rađaju beta plus raspadom protona, odnosno beta minus raspadom neutrona. Alternativa β emisiji je tzv. „uhvat elektrona”.

Neutrino

Neutrino (antineutrino) je čestica nulte ili zanemarive mase, spina ½ (Fermion) i bez naboja. Njezino postojanje je prvobitno bilo pretpostavljeno od strane W. Paulija (1931), a naziv potječe od E. Fermija. Tom pretpostavkom riješena je zagonetka neodržanja energije i spina prilikom β raspada. Naime, za razliku od α raspada, spektar emitiranih &3946 čestica iz istog izotopa je kontinuiran (slika), tako da je očito postojanje još jedne čestice koja sudjeluje u raspodjeli energije raspada i spina.


Energetski spektar β čestice u raspadu 210Bi; energiju oslobođenu u beta raspadu (1.16 MeV) dijele beta čestica i neutrino.

Uhvat elektrona

Atomska jezgra može smanjiti svoj atomski (redni) broj, umjesto emisijom beta plus (β+) čestice, uhvatom jednog elektrona iz elektronskog omotača, pro čemu se jedan Glossary Link proton pretvara u Glossary Link neutron uz emisiju neutrina (ν):

Obično elektron kojeg jezgra „uhvati” dolazi iz jezgri najbliže tzv. K ljuske.

Kao što je spomenuto, uzbuđena jezgra može izgubiti „višak” energije prelazom u stanje niže energije. Kad se to dogodi, najveći dio energije prelaza pojavi se u formi γ fotona, a vrlo mali (zanemarivi) dio ode na energiju odskoka jezgre.

Alternativno, jezgra se može deeksitirati unutarnjom konverzijom, kako se naziva izbacivanje iz atoma jednog od elektrona iz elektronskog omotača. Energije gama zraka su diskretne, zato jer su diskretni i energetski nivoi u jezgri. Uzbuđeni nivoi u jezgri žive prosječno vrlo kratko, tipično kraće od 10-8 s.