Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Page:  « Prev 1 2
Term Definition
Rem

Stara jedinica za ekvivalentnu dozu zračenja, akronim engleskog naziva „Radiation Equivalent Man“ (zračenje ekvivalentno čovjeku), definirana je kao ono oštećenje koje u 1 g ljudskog tkiva izazivaju gama zrake predajom energije od 100 erga (erg je stara jedinica za energiju i iznosi 10-7 J). Zakonska jedinica za ekvivalentnu dozu zračenja je Sievert (Sv), 1 rem = 1/100 Sv.

Reprocesiranje

Kemijski postupak prerade istrošenog nuklearnog goriva s ciljem razdvajanja fisibilnog materijala (urana, plutonija, transurana) od fisijskih produkata što rezultira smanjenjem volumena visoko radioaktivnog otpada. Ekstrahirani fisibilni materijal može se ponovno iskoristiti kao nuklearno gorivo (MOX).

Roentgen

Stara jedinica za ekspoziciju. Označava se s R, a ime je dobila po njemačkom fizičaru Wilhelmu Conradu Roentgenu. Originalno je definirana kao ona količina gama ili Roentgenskog zračenja koja u 1 cm3 suhog zraka pri normalnim uvjetima stvara ione čiji je naboj jednak jednoj elektrostatskoj jedinici naboja. Zakonska jedinica za ekspoziciju je Coulomb po kilogramu (C/kg) pri čemu su stara i nova jedinica vezane relacijom 1 R = 258 µC/kg.

Roentgensko zračenje

Prodorno elektromagnetsko zračenje koje nastaje usporavanjem elektrona ili teških nabijenih čestica. U Roentgenskoj cijevi elektroni se ubrzavaju visokim istosmjernim naponom i pogađaju metalnu elektrodu pri čemu nastaje zakočno zračenje koje nazivamo roentgenskim zračenjem. više informacija dostupno na stranici 'Vrste ionizirajućeg zračenja'

Page:  « Prev 1 2
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL